The North Wales Connection Project will connect new low carbon energy in North Wales to the electricity network.

Horizon Nuclear Power is developing Wylfa Newydd, a new nuclear power station in North Anglesey.

There is an existing electricity network in Anglesey and north Gwynedd, but the amount of power from the new power station means new infrastructure is needed.

We are proposing a new line from Wylfa to Pentir in Gwynedd.  It includes a new overhead line in close parallel to an existing line, a tunnel under the Menai Strait with the associated infrastructure this needs, and extensions to two substations.  We will also need a number of temporary access roads and lay down areas while the connection is built.

The scale of our projects means that there are great opportunities for local businesses while we’re working in the area.

Our project is currently in the planning process to achieve consent to be built. If it’s given the go ahead, we expect construction to begin in the early 2020s.

We’re inviting local and regional suppliers to register their interest in being part of the North Wales Connection Project.

We will be looking for suppliers to fulfil a wide range of contracts. This will likely include groundworks, scaffolding, fencing, tree planting, maintenance and other similar roles.  These contracts will not necessarily be directly with National Grid, but could also be through our tier one contractors.

For more information visit http://www.northwalesconnection.com/

 

Bydd Prosiect Cysylltiad Gogledd Cymru yn cysylltu ynni newydd carbon isel yn y gogledd â’r rhwydwaith trydan.

Mae Pŵer Niwclear Horizon yn datblygu Wylfa Newydd, atomfa newydd yng ngogledd Môn.

Mae gan Ynys Môn a gogledd Gwynedd rwydwaith trydan eisoes ond, gan y bydd yr atomfa newydd yn cynhyrchu cymaint o drydan, bydd angen seilwaith newydd hefyd.

Ein bwriad yw gosod llinell newydd o’r Wylfa i Bentir yng Ngwynedd.  Mae’n cynnwys llinell uwchben newydd yn cydredeg yn agos â’r llinell bresennol, twnnel o dan Afon Menai ynghyd â’r seilwaith cysylltiedig angenrheidiol, ac estyniadau i ddwy is-orsaf.  Yn ogystal, bydd arnom angen nifer o lonydd mynediad dros dro ac ardaloedd storio tra bydd y cysylltiad yn cael ei adeiladu.

Gan fod ein prosiectau mor fawr, mae cyfleoedd gwych i fusnesau lleol tra byddwn yn gweithio yn yr ardal.

Ar hyn o bryd, mae ein prosiect yn mynd trwy’r broses gynllunio er mwyn cael caniatâd i’w adeiladu. Os caiff ganiatâd, rydym yn disgwyl i’r gwaith adeiladu ddechrau yn gynnar yn y 2020au.

Rydym yn gwahodd cyflenwyr lleol a rhanbarthol i nodi eu diddordeb mewn bod yn rhan o Brosiect Cysylltiad Gogledd Cymru. 

Byddwn yn chwilio am gyflenwyr ar gyfer contractau amrywiol iawn. Mae’n debygol y bydd hyn yn cynnwys gwaith paratoi’r tir, sgaffaldau, ffensio, plannu coed, cynnal a chadw ac ati.  Ni fydd yr holl gontractau hyn yn rhai uniongyrchol gyda National Grid o anghenraid, ond gallent fod trwy ein contractwyr haen un.

I gael gwybod mwy, ewch i http://www.cysylltiadgogleddcymru.com  

Are you registered?

If you are a registered member of CompeteFor log in here:

Not a member of CompeteFor? Register here:

Register